Europski fondovi zamišljeni su kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih politika je kohezijska politika za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. izdvojila 376 milijardi eura iz proračuna. U financijskom razdoblju 2007. – 2013. za istu svrhu bilo je izdvojeno 347 milijardi eura.

Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:
1. KOHEZIJSKI FOND – namijenjen je državama članicama čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka dohotka u Europskoj uniji za financiranje projekata iz područja prometa i okoliša.
2. EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR) – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
3. EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF) – potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.
Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. na raspolaganju su i:
4. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR)
5. EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO (EFPR)

Ovih pet fondova nazivaju se i Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom strukturni fondovi.

Povjerite nam pripremu projekta i natječajne dokumentacije potrebne za prijavu Vašeg projekta na neki od natječaja u svrhu dodjele bespovratnih sredstava od strane EU fondova. Sukladno potrebama investiranja pronalazimo adekvatan natječaj koji podržava opće i specifične ciljeve Vašeg projekta. Natječaje objavljuju i sredstva dodjeljuju resorna ministarstva. Trajanje postupka od roka za prijavu do donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava je minimalno 3 mjeseca. Ugovor o dodjeli sredstava sklapa se u roku od 30 dana od donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sredstva iz EU fondova se dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima što znači da se financiraju projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije. Stoga je bitno znati da nije moguće financirati baš svaki projekt sredstvima EU fondova, bez obzira na kvalitetu investicije.

Putem EU fondova se u pravilu ne može financirati 100% od iznosa projekta. Investitor sufinancira dio troškova aktivnosti, vlastitim sredstvima ili kreditom banke. Isto tako, investitor financira i sve neprihvatljive troškove (npr. PDV, kamate, amortizaciju itd.). Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti definirana je uputama za prijavitelje. Dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski za troškove nastale tijekom provedbe projekta.

Usluge u okviru EU fondova obuhvaćaju:

 • uslugu savjetovanja i izrade projektnih prijava za natječaje iz EU fondova
 • uslugu provedbe projekata i izvještavanje prema nadležnim tijelima
 • uslugu savjetovanja u provođenju procesa javne nabave

 

Usluga savjetovanja i izrade projektnih prijava za natječaje iz EU strukturnih i investicijskih fondova obuhvaća nekoliko faza:

1. Provjera isplativosti projektne prijave
Sve natječaje za dodjelu bespovratnih potpora iz EU strukturnih i investicijskih fondova raspisuju resorna ministarstava. Svaki natječaj definira tko se može prijaviti, projekte koje je moguće prijaviti, koje aktivnosti i troškovi su prihvatljivi za financiranje, na koji način se ocjenjuju prijave i koji minimum bodova je potrebno ostvariti za dodjelu potpore.Provjera isplativosti uključuje našu provjeru može li Vaš projekt dobiti minimum bodova na natječaju potreban za dodjelu potpore.


2. Osmišljavanje projekta
Ukoliko imate ideju pomoći ćemo Vam da je pretvorite u projekt kojim ćemo sagledati rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe. Projektom je potrebno definirati kako će ulaganje utjecati na buduće poslovanje, koje su aktivnosti potrebne za njegovo provođenje, koji rizici ga mogu omesti, tko će ga provesti i na koji način provedba projekta može biti financirana.Zajedno formuliramo aktivnosti, rezultate, ciljeve i pokazatelje projekta, definiramo relevantnost projekta u odnosu na ciljeve natječaja i ostale strateške dokumente, razrađujemo troškove i proračun projekta temeljem uvjeta i pravila za prihvatljivost troškova te izrađujemo projektnu aplikacijukao i razradu svih dokumenata koji se mogu tražiti natječajem.


3. Izrada i prijava projekta
Za prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih potpora iz EU strukturnih i investicijskih fondova biti će potrebno nekoliko dokumenata, ovisno o natječaju:

 • Projektni sažetak koji opisuje ciljeve projekta, utjecaj na ciljane skupine, aktivnosti provođenja, ljudske resurse potrebne za provedbu, preduvjete za realizaciju, izvore sredstava, rizike provođenja, uspješnost realizacije projekta i ostvarivanja ciljeva, proračun i njegovu isplativost.
 • Poslovni plan u kojem se opisuje cjelokupno poslovanje, proizvodi ili usluge, tržište prodaje, tržište nabave, marketing strategije, operativno poslovanje i prognoze financijske uspješnosti i pozicije prijavitelja. Poslovni plan omogućuje uvid u ukupno poslovanje prijavitelja, procjenu njegove stabilnosti što je ključan element održivosti rezultata i ciljeva projekta.
 • Investicijska studija ili studija izvodljivosti biti će potrebna kod prijava relativno većih projekata za dodjelu bespovratnih potpora iz EU fondova, a u njemu su detaljnije opisani učinci, troškovi i koristi projekta.
 • Prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih potpora uključuje i popunjavanje niza dodatnih obrazaca i prikupljanje niza administrativnih potvrda.

Nudimo Vam uslugu pripreme cjelovite projektne prijave u skladu s natječajnom dokumentacijom što obuhvaća pomoć pri izradi svih dokumenata prijave, kao i savjetovanje u pregovorima o proračunu prije potpisa ugovora o dodjeli sredstava

Usluga provedbe projekta i izvještavanje prema nadležnim tijelima

Ukoliko nadležno tijelo donese pozitivnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava biti ćete dužni s istim zaključiti ugovor kojim se definiraju daljnje obveze za vrijeme trajanja projekta, kao i nakon njegovog završetka. Ugovorom se utvrđuje način korištenja bespovratnih sredstava kao i obveza izvještavanja o provođenju projekta.

Najčešće je potrebno kvartalno izvještavanje tijekom provedbe projekta te nekoliko godina nakon njegovog završetka kako bi se utvrdilo jesu li ostvareni ciljevi zbog kojih je projekt ostvario sufinanciranje iz EU fondova.

Nudimo Vam uslugu provedbe projekta u dijelu usklađenosti projekta s odredbama zaključenog ugovora i natječaja po kojem je bespovratna potpora dodijeljena koja obuhvaća:

 • izradu detaljnog plana provedbe projekta
 • praćenje provedbe projekta
 • upravljanje promjenama u projektu
 • pregled i korekciju svih važnih dokumenata u provedbi
 • pripremu izmjena ugovora i proračuna
 • financijsko upravljanje projektnim sredstvima i proračunskim uštedama
 • izradu detaljnog novčanog toka prema odobrenom proračunu
 • savjetovanje u upravljanju proračunom
 • savjetovanje u računovodstvenom vođenju troškova
 • kontrolu provedbe projekta i postizanje rezultata
 • pohranu dokumentacije za provedbu projekta (u tiskanoj i elektroničkoj verziji)
 • izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • izradu potrebnih izvještaja

Usluga savjetovanja u provođenju procesa javne nabave

Svaki uspješni predlagatelj projekta koji potpiše ugovor o financiranju projekta bespovratnim sredstvima iz EU fondova prilikom nabave usluga, robe ili izvođenju radova financiranih iz proračuna projekta mora poštovati načela javne nabave i procedure propisane za provedbu javne nabave.
Naše iskustvo, ali i iskustvo na razini cijele Europske unije, pokazuje da je upravo nerazumijevanje i nesnalaženje u postupcima javne nabave najznačajniji problem i jedan od najčešćih razloga neprihvatljivosti troškova projekta.

Javna nabava predstavlja velik rizik za povrat sredstava iz fondova zbog velikih iznosa ugovora, kao i velikog udjela u ukupnim sredstvima projekta te mogućnosti da se nepravilnost utvrdi u bilo kojem trenutku u provedbi, prilikom odobrenja konačnog izvještaja, u razdoblju nakon završetka provedbe projekta.

Nudimo Vam uslugu pripreme i provedbe postupka nabave u dijelu usklađenosti projekta s odredbama zaključenog ugovora i natječaja po kojem je bespovratna potpora dodijeljena koja obuhvaća:

 • izradu plana nabave za nabavu radova, opreme i usluga u projektu
 • utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabave i izmjene proračuna
 • pregled tehničkih specifikacija nabave robe, usluga ili opisa radova
 • izradu i kontrolu izrade dokumentacije za nadmetanje
 • uspostavu komisije za ocjenjivanje
 • pojašnjenje uvjeta provedbe nabave
 • sudjelovanje i savjetovanje pri radu komisije za ocjenjivanje, javnom otvaranju ponuda i izrada izvještaja komisije za ocjenjivanje
 • praćenje i savjetovanje vezano uz provedbu ugovora o nabavi